NGHI THỨC CẦU AN

Kinh / NGHI THỨC CẦU AN

NGUYỆN HƯƠNG

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.

Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

Lòng thành gởi tận chốn bao la.

Cầu xin Tam bảo thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

Đốt nén tâm hương ở Ta Bà,

Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca

Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất,

Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,

Thân của Ngài vô tận phước lành.

Từ bi cứu khổ độ sanh.

Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

LỄ PHẬT

NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT TÔN PHÁP.(1 lạy)

NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT HIỀN THÁNH TĂNG.(1 lạy)

NAM MÔ TỐI THƯỢNG THỪA VIÊN GIÁO DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH.(1 lạy)

NAM MÔ CỬU VIỄN THẬT THÀNH ĐẠI ÂN GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.(1 lạy)

NAM MÔ PHÁP HOA KINH CHỨNG TÍN THỊ HIỆN ĐA BẢO NHƯ LAI.(1 lạy)

Nam mô Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.

Nam mô Nhiên Đăng Phật.

Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật.

Nam mô Không Vương Phật.

Nam mô Vân Tự Tại Đăng Vương Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.

Nam mô Vân Lôi Âm Vương Phật.

Nam mô Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô A Súc Phật.

Nam mô Tu Di Đảnh Phật.

Nam mô Thiện Đức Phật.

Nam mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật.

Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật.

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Sư Tử Âm Phật.

Nam mô Sư Tử Tướng Phật.

NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Hư Không Trụ Phật.

Nam mô Thường Diệt Phật.

NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Đế Tướng Phật.

Nam mô Phạm Tướng Phật.

NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Tu Di Tướng Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật.

NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Vân Tự Tại Phật.

Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.

NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật.

NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Tịnh Thân Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hoa Túc An Hành Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Danh Tướng Phật.

Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Pháp Minh Phật.

Nam mô Phổ Minh Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật.

Nam mô Bảo Tướng Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật.

Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật.

Nam mô Ta La Thọ Vương Phật.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.

Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát.

Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát.

Nam mô Dược Vương Bồ Tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.

Nam mô Dũng Thí Bồ Tát.

Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.

Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát.

Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát.

Nam mô Đại Lực Bồ Tát.

Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát.

Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát.

Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát.

Nam mô Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô Bảo Tích Bồ Tát.

Nam mô Đạo Sư Bồ Tát.

Nam mô Diệu Quang Bồ Tát.

Nam mô Đức Tạng Bồ Tát.

Nam mô Kiên Mãn Bồ Tát.

Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát.

Nam mô Trí Tích Bồ Tát.

Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát.

Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát.

Nam mô Diệu Âm Bồ Tát.

Nam mô Hoa Đức Bồ Tát.

Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.

Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.

Nam mô Trì Địa Bồ Tát.

Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát.

Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.

NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát.

Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát.

Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát.

Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát.

NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT.(1 lạy)

Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng.

Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng.

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ.(1 lạy)

Nam mô Đại Phạm Thiên Vương.

Nam mô Đế Thích Thiên Vương.

Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Nam mô Trì Quốc Thiên Vương.

NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN.(1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

Quan Âm cam lộ cứu trần gian

Trời người trong sạch vào pháp giới

Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần, thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, Bậc sư tử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.

Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ.

Đấng có đầy đủ lòng từ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu.

Bậc thành tựu đệ nhất! Xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng thành tựu vĩ đại! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian

Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Phật pháp cao siêu rất thẩm sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần).

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN

Thứ hai mươi lăm

Bấy giờ Ngài Vô Tận ý quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng : Vì nhân duyên gì mà người thế gian gọi Bồ tát này là Quán Thế Âm, xin Đức Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. Đức Phật liền bảo : Này Vô Tận Ý, nên nghe cho kỹ công đức Quan Âm, nếu có chúng sanh chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi thì niệm Quan Âm, nhờ sức bi tâm mà được giải thoát. Nếu gặp La sát, quỷ dữ hại người hoặc gặp nạn Trời, nước trôi lửa cháy, quan lại hành hình, trói buộc gông cùm cùng là giặc cướp, giữ tâm sáng suốt chánh niệm Quan Âm, nhờ sức bi tâm mà được khỏi nạn.

Nếu người sân hận cùng với si mê bị mọi người chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong sạch Bồ tát Quan Âm mới vừa phát tâm liền được thanh tịnh, sống trong thiền định, trí huệ lại sanh, thấu rõ ngọn ngành, không còn sân hận. Nếu muốn hậu vận còn được lâu dài, cầu sanh con trai để mà nối dõi, chí thành đảnh lễ Bồ tát Quan Âm, nhờ đại bi tâm mà sanh nam tử đức tài đầy đủ, đáng bậc anh hùng. Nếu phận má hồng muốn cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ tát Quan Âm thì cũng được sanh Hằng Nga tiên nữ, sắc tài đầy đủ, đức hạnh vô song. Vì thế các ông phải nên cung kính Tịnh Thánh Quan Âm, dù chỉ nhứt tâm cũng được vô biên công đức, bằng người tích cực suốt cả cuộc đời quyết chí tôn thờ sáu mươi hai ức hằng sa Bồ tát để cầu phước lạc trên các cõi trời.

Phật vừa dứt lời, Ngài Vô Tận Ý lại nghĩ thêm rằng: Bồ tát Từ Hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tích cực tu hạnh Quan Âm vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác.

Đức Phật đã biết việc của Quan Âm, người ở thế gian không thể hiểu được, nên Ngài mới lược dạy Vô Tận Ý về những thần bí của Đức Quan Âm.

Nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời, tùy tâm niệm chúng, thị hiện tương ứng để cứu hộ người, sử dụng thuyền từ ở trong biển khổ, hóa độ tùy duyên.

Nếu gặp chúng sanh là Bậc Đại nhân, Ngài hiện Phật thân thuyết pháp lợi sanh vượt hơn tất cả, từ bi hỷ xả độ chúng hằng sa.

Nếu người lánh xa những nơi ồn náo vào ẩn rừng sâu để cầu Phật trí, Ngài hành pháp thí khai thị cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có, do đó được danh là Bích Chi Phật.

Nếu người chấp vật lại thích từ chương, đi khắp mười phương tìm thầy học đạo, không hết phiền não, nghiệp chướng lại tăng, Ngài hiện Thanh văn tu Tứ Thánh đế làm họ kính nể theo học đạo Thiền, tâm tánh được yên mà lên bờ giác.

Nếu cầu phước lạc trên cõi Thiên đàng thì Ngài sẵn sàng làm Trời Đế Thích. Nếu sợ kẻ địch giết hại mạng người, Ngài làm tướng trời, tay cầm bảo sử, diệt dữ trừ tà.

Nếu vào Ta bà, Ngài làm cư sĩ, thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có lúc làm Tăng hay làm Phạm Chí, túc trí đa mưu, giúp việc tối ưu được phong Tể tướng, mặc dầu sung sướng Bồ tát chẳng màng, rủ áo từ quan tìm đường giải thoát. Ở trường hợp khác, Ngài hiện tiểu vương giữ vững biên cương, nhân dân an lạc, nói đạo giải thoát, dạy chúng tu Thiền, đất nước bình yên thì Ngài thoái vị.

Biết bao xiết kể công đức của Ngài, đủ ba mươi hai thân hình biến hóa cứu độ tất cả người niệm danh Ngài từ xưa đến nay không bao giờ dứt. Ta nay thành thật khuyên bảo mọi người kính trọng tôn thờ Bồ tát Quan Âm ở trong nội tâm đừng nên xao lãng, khi có gặp nạn thì niệm danh Ngài, tất cả họa tai theo đây tan mất. Mười phương chư Phật cũng nói như thế.

Bấy giờ Ngài Vô Tận Ý lại nghĩ thêm rằng : Ta nên cúng dường Đức Quán Tự Tại chuỗi ngọc Như Ý lợi ích trời, người. Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận. Phật giải tường tận về pháp cúng dường, rồi bảo Từ Hàng thương xót chúng Tăng và Vô Tận Ý nhận ngọc pháp thí lợi ích cho đời.

Phật vừa dứt lời, mọi người hoan hỷ thành tựu pháp thí của Đức Quan Âm. Ngài dùng bi tâm phân hai chuỗi ngọc, một cúng cho Phật ở cõi phương xa, một dâng Thích Ca Ta bà Giáo chủ; như vậy đã đủ tịnh uế hai phần. Đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ. Cúng dường như thế công đức không lường.

Bấy giờ ở trong hội trường có Ngài Trì Địa tu hạnh bố thí và sửa cầu đường, được Phật ngợi khen công phu đệ nhất, nghe pháp chân thật, lòng rất vui mừng cùng với tám muôn bốn ngàn chúng sanh, đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

12 ĐẠI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM

Cửa Từ bi rộng mở

Tùy hoàn cảnh hiện thân

Quyết lòng cứu chúng sanh

Vượt qua bao khổ nạn

Chí tâm đảnh lễ : Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quan Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Quyết một lòng không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào biển Đông nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Ở Ta bà vào Địa phủ, Quan Âm Như Lai cứu vớt chúng sanh nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Diệt tà ma, trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Tay tịnh bình, tay dương liễu, Quan Âm Như Lai ban nước cam lồ nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Đại Từ bi, Đại Hỷ xả, Quan Âm Như Lai oán thân bình đẳng nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Suốt ngày đêm luôn quán sát, Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Phổ Đà Sơn thường lễ bái, Quan Âm Như Lai gông cùm đứt rã nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Tạo pháp thuyền vào biển khổ, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Tiền Tràng phan, hậu Bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Thân trang nghiêm, tâm sáng suốt, Quan Âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện.

SÁM PHÁP HOA

Một lòng niệm Phật Di Đà
Tây phương Cực Lạc nở hoa sen vàng
Công danh phú quý không màng
Liên Trì hải hội tìm đàng quy y
Từ rày quyết bỏ sân si
Tu theo Phật đạo còn gì vui hơn
Quyết lòng tìm đến Linh Sơn
Cầu xin chư Phật hiện thân độ đời
Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời
Thần Quang đoạn tý rạng ngời Thiền tông
Huệ Năng thừa tự Mai Lâm
Giác Hoàng Điều Ngự lại tầm Phù Vân
Con nay hạnh ngộ Thiền nhân
Huệ Đăng- Thanh Kế hiện thân Phật Đà
Tùy duyên độ chúng Ta bà
Pháp Hoa Thiền giáo thật là chân tông
Tu hành cần phải dụng công
Lục căn thanh tịnh Lục thông hiển bày
Cầu xin Bồ tát các Ngài
Pháp Hoa kinh Phật tuyên bày muôn phương
Quan Âm, Thế Chí dẫn đường
Văn Thù khai thị, Dược Vương cứu đời
Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời
Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời Tâm tông
Quyết lòng độ tận chúng sanh
Tam đồ bát nạn trở thành Lạc bang
Cầu xin Bồ tát Kim Cang
Tồi tà phụ chánh khai đàn Pháp Hoa
Cầu xin Đại tướng Dược Xoa
Đừng cho tà giáo ác ma đến gần
Cầu xin Thổ địa Sơn thần
Bà con quyến thuộc xa gần tin theo
Cầu xin Thích tử Tỳ kheo
Giữ tâm trong sạch tu theo Phật Đà
Cầu xin tất cả mọi nhà
Ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai
Cầu xin quá khứ vị lai
Ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng
Con nay mắt thấy rõ ràng
Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh
Cầu cho những cuộc chiến tranh
Bỏ ngay tánh ác niệm danh Di Đà
Cầu cho những kẻ tâm tà
Chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm
Cầu cho khắp chốn tòng lâm
Nơi nào cũng có Thánh Tăng trụ trì
Cầu cho địa ngục A Tỳ
Biến thành thất bảo Liên Trì Tây phương
Cầu cho Hộ pháp Thần dương
Đủ đầy năm phước cúng dường Tam Tôn
Cầu cho tất cả Thiền môn
Như Lai, Bồ tát nhiều hơn Tăng phàm
Cầu cho khắp chốn già lam
Tăng Ni, Phật tử chẳng tham sang giàu
Cầu cho đất nước đồng bào
An cư lạc nghiệp dạt dào tình thương
Cầu cho tất cả mười phương
Trở thành Cực Lạc thiên đường trần gian.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Kính nguyện : Quan Âm cứu khổ, Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, Phổ Hiền thường gia bị : (họ & tên, pháp danh)… tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, đời đời nương bóng từ, kiếp kiếp tu Phật đạo.

Phụng thờ Tam bảo, phổ độ quần mê, bờ giác quay về, xây thành Tịnh độ.

Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, tất cả muôn nơi, đồng về cõi Phật.

TAM QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh , thấu rõ kinh tạng , trí huệ như biển. ( 1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại .(1 lạy)

Trở về đầu trang